Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού – Πανελλαδικές 2019

Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού - Πανελλαδικές 2019

Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού 

Πανελλαδικές 2019

Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού – Πανελλαδικές 2019:Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους υποψηφίους και στις δύο ομάδες.
Στην πρώτη ομάδα οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης και συνθετική ικανότητα για την απάντηση, κυρίως στο θέμα Β1.Γενικά, οι ερωτήσεις της πρώτης ομάδας ήταν μέτριας δυσκολίας, αλλά πάντα για τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού

Πανελλαδικές 2019

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, που αφορούν στον σχολιασμό πηγών, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που ωστόσο για την ουσιαστική επεξεργασία τους απαιτούσαν την καλή προετοιμασία των υποψηφίων. Η ανάλυση των στοιχείων πίνακα της πηγής , αν και θεωρείται δεδομένη, ”τρόμαξε” πολλούς μαθητές.
Συγκριτικά με τα περσινά, τα σημερινά θέματα χαρακτηρίζονται αντίστοιχης ποιότητας και ανάλογου βαθμού δυσκολίας, διαπίστωση που μας οδηγεί στην εκτίμηση ότι η προσέγγιση των θεμάτων στο μάθημα της Ιστορίας προϋποθέτει πλέον την κριτική ικανότητα των μαθητών και όχι απλώς τη στείρα αποστήθιση της ύλης. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε, έχει αλλάξει εντελώς η φιλοσοφία των θεμάτων, κάτι που φάνηκε και φέτος με τα θέματα της Ιστορίας, αλλά και με τα θέματα της Έκθεσης, τα οποία απαιτούσαν γνώση, όχι μόνο της Γ΄ Λυκείου, αλλά και προηγούμενων τάξεων.

Ομάδα Φιλολόγων
   ksefteri.edu.gr

0 responses on "Σχολιασμός θεμάτων Ιστορίας Προσανατολισμού - Πανελλαδικές 2019"

Leave a Message

top
X