Προτεινόμενο θέμα (2) – Αρχαία – εκφωνήσεις

Προτεινόμενο θέμα (2) - Αρχαία - εκφωνήσεις

Προτεινόμενο θέμα (2) – Αρχαία – εκφωνήσεις

Προτεινόμενο θέμα (2)

Ασκήσεις

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διδαγμένο κείμενο

Πλάτωνος Πολιτεία (519d- 520a)

Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;

Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως  ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως.

Ἀληθῆ, ἔφη. ἐπελαθόμην γάρ.

Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.

Α1.Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος:«Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν… ἐπελαθόμην γάρ.»

Μονάδες 10

Β1.Ο Σωκράτης και ο Γλαύκων διατυπώνουν κάποιες απόψεις για το αν είναι δίκαιος ο ηθικός εξαναγκασμός των φιλοσόφων.Ποιες είναι αυτές; Να αξιολογήσετε την άποψη του Σωκράτη.

Μονάδες 10

Β2.Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ποιος είναι ο σκοπός του Νόμου και ποια τα μέσα που χρησιμοποιεί για να τον πετύχει;

Μονάδες 10

Β3.Στο μεταφρασμένο απόσπασμα που ακολουθεί ο Πρωταγόρας αναφέρεται στην τέταρτη βαθμίδα εκπαίδευσης των νέων στην αρχαία Αθήνα. Να συγκρίνετε τις απόψεις του Πλάτωνα και του Πρωταγόρα για το σκοπό και τον χαρακτήρα του νόμου.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η πολιτεία ως φορέας αγωγής

Και όταν πια φύγουν αυτοί [δηλ. οι νέοι άνδρες] από τους δασκάλους, η πόλη, με τη σειρά της, τους αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με αυτούς, ώστε να μην ενεργούν από μόνοι τους και όπως νομίζουν οι ίδιοι […]. Έτσι, και η πόλη, υπογραμμίζοντας τους νόμους, αυτά τα επινοήματα των καλών, παλαιῶν νομοθετῶν, αναγκάζει και όσους ασκούν ένα αξίωμα και όσους άρχονται να συμμορφώνονται με αυτούς. Εκείνος δε ο οποίος τους παραβαίνει, υφίσταται κυρώσεις και οι κυρώσεις αυτές ονομάζονται, και σε σας εδώ [δηλ. στην Αθήνα] και σε πολλά άλλα μέρη, εὐθύνες, λες και η δικαιοσύνη ξαναβάζει [τον παραβάτη] στην ευθεία.

Πλάτωνος Πρωταγόρας (326c- 326e)

Μονάδες 10

Β4.Ποια είναι τα μέρη της ψυχής, κατά τον Πλάτωνα, σε ποια σχέση βρίσκονται με τις τάξεις της πολιτείας και σε ποια σχέση πρέπει να βρίσκονται μεταξύ τους, ώστε να θεωρείται ο άνθρωπος δίκαιος;

Μονάδες 10

Β5.Να γράψετε δύο ομόρριζα στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: ἐπελάθου, ἀδικήσομεν, ἔφη, συναρμόττων, ἀφιῇ.

Μονάδες 10

 Προτεινόμενο θέμα (2) – Αρχαία – εκφωνήσεις

Γ. Αδίδακτο κείμενο

Ἰσοκράτους, Παραγραφή προς Καλλίμαχον, 27- 28

Ἐνθυμεῖσθε δ᾽ ὅτι περὶ τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσοντες· περὶ γὰρ συνθηκῶν τὴν ψῆφον οἴσετε, ἃς οὐδὲ πώποτ᾽ οὔθ᾽ ὑμῖν πρὸς ἑτέρους οὔτ᾽ ἄλλοις πρὸς ὑμᾶς ἐλυσιτέλησε παραβῆναι, τοσαύτην δ᾽ ἔχουσι δύναμιν ὥστε τὰ πλεῖστα τοῦ βίου καὶ τοῖς Ἕλλησι καὶ τοῖς βαρβάροις διὰ συνθηκῶν εἶναι.  ταύταις γὰρ πιστεύοντες ὡς ἀλλήλους ἀφικνούμεθα καὶ ποριζόμεθα ὧν ἕκαστοι τυγχάνομεν δεόμενοι· μετὰ τούτων καὶ τὰ συμβόλαια τὰ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ποιούμεθα καὶ τὰς ἰδίας ἔχθρας καὶ τοὺς κοινοὺς πολέμους διαλυόμεθα· τούτῳ μόνῳ κοινῷ πάντες ἄνθρωποι διατελοῦμεν χρώμενοι. ὥσθ᾽ ἅπασι μὲν προσήκει βοηθεῖν αὐταῖς, μάλιστα δ᾽ ὑμῖν.

Γ1.Να γράψετε τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου.

Μονάδες 20

Γ2.Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

Ἐνθυμεῖσθε : το α’ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής παθητικού αορίστου
μεγίστων : τη δοτική ενικού στο αρσενικό γένος του συγκριτικού βαθμού
δικάσοντες : το γ’ ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
παραβῆναι : το β’ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παθητικού αορίστου
πλεῖστα : τους άλλους δύο βαθμούς στην ίδια πτώση, γένος και αριθμό
ποριζόμεθα : τη γενική ενικού στο θηλυκό γένος της μετοχής αορίστου

 

ποιούμεθα : το απαρέμφατο παρακειμένου στην άλλη φωνή
τούτῳ : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος
πάντες : την ονομαστική ενικού στο ουδέτερο γένος
μάλιστα : τους άλλους δύο βαθμούς

Μονάδες 10

Γ3.α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω δοτικές: τοῖς Ἕλλησι, κοινῷ, ἅπασι, αὐταῖς (μονάδες 2).

 

β) Να χαρακτηρίσετε τους παρακάτω εμπρόθετους προσδιορισμούς: περί τῶν μεγίστων, διά συνθηκῶν, μετά τούτων (μονάδες 3).

Μονάδες 5

Γ4.Να αναγνωρίσετε και να χαρακτηρίσετε συντακτικά την παρακάτω πρόταση: ὅτι περί τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσοντες.

Μονάδες 5

 

0 responses on "Προτεινόμενο θέμα (2) - Αρχαία - εκφωνήσεις"

Leave a Message

top
X